آزمایشات

تاثیر فسفیمکس مس بر کنترل بیماری سفیدک سطحی در گوجه فرنگی

منطقه: فریمان_سفیدسنگ     استان: خراسان رضوی       تاریخ: تابستان ۱۳۹۷

مزرعه

  • ۵ هکتار سطح زیر کشت گوجه فرنگی

هدف آزمایش

  • بررسی تاثیر محلولپاشی فسفیمکس مس در گوجه فرنگی (۱ در هزار)

زمان آزمایش

  • در مرحله اولیه ظهور بیماری سفیدک سطحی

نتایج

  • کنترل بیماری شایع و مهم سفیدک سطحی گوجه فرنگی در مراحل اولیه بیماری
  • عدم ایجاد هیچ نوع علائم آلودگی در برگ های جدید
  • عدم نیاز به استفاده از سموم قارچکش

نوشته ها مرتبط