آزمایشات

تاثیر بیورادیکانت و آهن مستر بر توسعه ریشه و افزایش سطح سبز برگ در گوجه فرنگی

منطقه: روستا فاروج     استان: خراسان شمالی       تاریخ: تابستان ۱۳۹۷

مزرعه

  • ۳۰ هکتار سطح زیر کشت گوجه فرنگی

هدف آزمایش

زمان آزمایش

  • قبل از گلدهی-تشکیل میوه

نتایج

  • افزایش سطح سبز برگ
  • افزایش حجم ریشه ها و بوته ها
  • رفع علائم زردی بوته ها
  • افزایش عملکرد محصول

 

نوشته ها مرتبط