آزمایشات

تاثیر بیورادیکانت بر توسعه حجم ریشه و افزایش عملکرد در گوجه فرنگی

منطقه: نیشابور     استان: خراسان رضوی       تاریخ: بهار و تابستان ۱۳۹۷

مزرعه

  • ۵ هکتار سطح زیر کشت گوجه فرنگی

هدف آزمایش

زمان آزمایش

  • بعد از انتقال نشاء-در مرحله چند برگی

نتایج

  • توسعه حجم ریشه
  • افزایش جذب مواد غذایی
  • افزایش راندمان و عملکرد محصول

نوشته ها مرتبط