توصیه های کودی

برنامه تغذیه ای گوجه فرنگی (گلخانه ای)

  • قبل از انتقال نشاء به زمین اصلی

کود آبیاری: در صورت استفاده از سینی نشاء

مرحله اول: بیورادیکانت (۱-۰/۵ در هزار) (۱۰ روز قبل انتقال نشاء)

مرحله دوم: فسفیمکس (۱ در هزار) (۵ روز قبل انتقال نشاء)

  • بعد از انتقال نشاء به زمین اصلی و مرحله چند برگی

کود آبیاری: هومی پاورپلاس/نیچرمیک (۱ لیتر برای هر هزار متر مربع)

محلولپاشی: ویتالیم فورت (۱/۵ در هزار) + اکوکوئل میکرومیکس (۰/۵ در هزار)

  • رشد رویشی

کود آبیاری: بیورادیکانت (۵۰۰-۳۰۰ سی سی برای هر هزار متر مربع) + مستر/گلدن فر (۵۰۰-۳۰۰ گرم برای هر هزار متر مربع) + آلبرو ۲۰-۲۰-۲۰ (۱ کیلوگرم برای هر هزار متر مربع)

محلولپاشی: مرحله اول: ویتال پاور (۱/۵ لیتر در هکتار)

                مرحله دوم: فسفیمکس (۲ در هزار)

نکته: به منظور پیشگیری از بیماری های سفیدک سطحی و داخلی، بوته میری، بوتریتیس و… از این مرحله به بعد استفاده از فسفیمکس هر ۱۵ روز یکبار توصیه می شود (برای کنترل و درمان بیماری از فسفیمکس مس استفاده شود).

  • قبل از گلدهی

کود آبیاری: مرحله اول: اکوسالت (۲-۱ لیتر برای هر هزار متر مربع)

               مرحله دوم: هومی پاورپلاس/نیچرمیک (۱ لیتر در هر هزار متر مربع) + آلبرو ۱۰-۵۰-۱۰ (۱ کیلوگرم در هر هزار متر مربع)

محلولپاشی: اکورمون (۰/۴ در هزار) + اکوکوئل میکرومیکس (۰/۵ در هزار)

  • تشکیل میوه

کود آبیاری: آلبرو ۳۶-۱۲-۱۲ (۱ کیلوگرم برای هر هزار متر مربع)

محلولپاشی: مرحله اول: سیتوگروئر (۰/۵ در هزار)

                مرحله دوم: دفندر کلسیم (۱/۵ در هزار) + دفندر پتاسیم (۱/۵ در هزار) + ویتال پاور (۱/۵ لیتر در هکتار)

  • درشت شدن میوه

کود آبیاری: مرحله اول: اکوسالت (۲-۱ لیتر برای هر هزار متر مربع)

              مرحله دوم: هومی پاورپلاس/نیچرمیک (۱ لیتر برای هر هزار متر مربع) + آلبرو ۳۶-۱۲-۱۲ (۱/۵ کیلوگرم برای هر هزار متر مربع) + اگریسول (۱/۵ کیلوگرم برای هر هزار متر مربع)

محلولپاشی: مرحله اول: سوپرفیوتاپ (۱/۵ در هزار) + فروتالیو (۱/۵ در هزار)

                مرحله دوم: دفندر کلسیم (۲ در هزار)

                مرحله سوم: فسفیمکس (۱ در هزار) + دفندر سیلیسیم (۱ در هزار)

  • رنگ گیری و رسیدن میوه

کود آبیاری: اگریسول (۱/۵ کیلوگرم در هزار متر مربع)

محلولپاشی: مرحله اول: فروتالیو (۱/۵ در هزار) + دفندر پتاسیم (۱/۵ در هزار)

                مرحله دوم: دفندر کلسیم (۱/۵ در هزار) + دفندر پتاسیم (۱/۵ در هزار)

نکته: برای چین دوم و سوم از مرحله گلدهی به بعد تکرار شود.

 

  • عنصر بر (B) باید با توجه به مقدار بر موجود در خاک و آب آبیاری استفاده گردد.
  • در تمام محلولپاشی ها می توان از ایمپروو جهت اصلاح خواص نامطلوب آب محلولپاشی استفاده نمود.
  • توصیه های ارائه شده بر مقدار و زمان مصرف، کلی بوده و برای شرایط خاص هر منطقه و مزرعه باید طبق توصیه کارشناس آن منطقه عمل نمود.

نوشته ها مرتبط