توصیه های کودی

برنامه تغذیه ای خیار

  • قبل از انتقال نشاء به زمین اصلی

کود آبیاری: در صورت استفاده از سینی نشاء

مرحله اول: بیورادیکانت (۱-۰/۵ در هزار) (۱۰ روز قبل انتقال نشاء)

مرحله دوم: فسفیمکس (۲-۱ در هزار)/بست کیور(۰/۷۵-۰/۵ در هزار) (۵ روز قبل انتقال نشاء)

محلولپاشی: ویتالیم فورت یا بوتامیسول (۱-۰/۵ در هزار)        

  • بعد از انتقال نشاء به زمین اصلی و مرحله چند برگی

کود آبیاری: مرحله اول: بیورادیکانت (۵۰۰-۳۰۰ سی سی در هزار متر مربع) + هومی پاور پلاس/نیچرمیک (۱ لیتر در هزار متر مربع)/هومی پاور(۱کیلو/ هکتار)

              مرحله دوم: آلبرو ۱۰-۵۰-۱۰ (۱ کیلوگرم برای هر هزار متر مربع)                            

              مرحله سوم: آلبرو ۲۰-۲۰-۲۰ (۱ کیلوگرم برای هر هزار متر مربع)                            

محلولپاشی: سوپرفیوتاپ (۱ در هزار) + اکوکوئل FMZ (1 در هزار)

نکته: برای استحکام ساقه و مقاومت در مقابل حشرات مکنده و مینوز دفندر سیلیسیم از مرحله چندبرگی هر ۳۰-۲۰ روز یکبار توصیه می گردد.

نکته: به منظور جلوگیری از بیماری های سفیدک سطحی و داخلی، بوته میری و بوتریتیس از این مرحله به بعد استفاده از فسفیمکس یا بست کیور هر ۱۰ روز یکبار توصیه می شود (برای کنترل و درمان از فسفیمکس مس و بست کیور استفاده شود).

  • رشد رویشی

کود آبیاری: مرحله اول: اکوسالت (۲-۱ لیتر در هزار متر مربع)

             مرحله دوم: هومی پاور پلاس/نیچرمیک (۱ لیتر در هزار متر مربع)/هومی پاور(۲-۱کیلو/ هکتار) + مستر/گلدن فر (۵۰۰-۳۰۰ گرم در هزار متر مربع)/آیرون فیکس(۳-۲کیلو در هکتار)

             مرحله سوم: آلبرو ۲۰-۲۰-۲۰ (۱ کیلوگرم برای هر هزار متر مربع)

محلولپاشی: ویتال پاور (۱/۵ لیتر در هکتار) + اکوکوئل میکرومیکس (۰/۵ در هزار)

  • تشکیل میوه

کود آبیاری: مرحله اول: اکوسالت (۲-۱ لیتر برای هر هزار متر مربع)

              مرحله دوم: هومی پاور پلاس/ نیچرمیک (۱ لیتر در هزار متر مربع)/هومی پاور(۱کیلو/ هکتار) + مستر/گلدن فر (۵۰۰-۳۰۰ گرم در هزار متر مربع)/آیرون فیکس(۳-۲کیلو در هکتار)

              مرحله سوم: آلبرو ۲۰-۲۰-۲۰ (۱ کیلوگرم برای هر هزار متر مربع)                            

محلولپاشی: مرحله اول: سیتوگروئر (۰/۵ در هزار)

              مرحله دوم: اکورمون (۰/۴ در هزار) + اکوکوئل میکرومیکس (۰/۵ در هزار)

              مرحله سوم: دفندر کلسیم (۱/۵ در هزار) + دفندر منیزیم (۱/۵ در هزار)

نکته: در صورت مشاهده علائم کمبود بر از دفندر بر استفاده شود.

  • اوایل دوره برداشت

کود آبیاری: مرحله اول: هومی پاور پلاس/نیچرمیک (۱ لیتر در هزار متر مربع)/هومی پاور(۱کیلو/ هکتار) + مستر/گلدن فر (۵۰۰-۳۰۰ گرم در هزار متر مربع)/آیرون فیکس(۳-۲کیلو در هکتار)

                مرحله دوم: آلبرو ۳۶-۱۲-۱۲ (۲ کیلوگرم برای هر هزار متر مربع)

محلولپاشی: مرحله اول: سوپرفیوتاپ (۱/۵ در هزار) + فروتالیو (۱/۵ در هزار)                          

                مرحله دوم: دفندر کلسیم (۱/۵ در هزار) + دفندر منیزیم (۱/۵ در هزار)

  • اواسط برداشت تا انتها

 کود آبیاری: مرحله اول: اکوسالت (۲-۱ لیتر برای هر هزار متر مربع)

               مرحله دوم: بیورادیکانت (۵۰۰-۳۰۰ سی سی در هزار متر مربع) + هومی پاور پلاس/نیچرمیک (یک لیتر در هزار متر مربع)/هومی پاور(۱کیلو/ هکتار)

               مرحله سوم: مستر/گلدن فر (۵۰۰-۳۰۰ گرم در هر هزار متر مربع)/آیرون فیکس(۳-۲کیلو در هکتار)

               مرحله چهارم: اگریسول سولوپتاس (۱/۵ کیلوگرم در هزار متر مربع) + آلبرو ۳۶-۱۲-۱۲ (۱/۵ کیلوگرم در هزار متر مربع)

محلولپاشی: مرحله اول: ویتالیم فورت (۱/۵ در هزار) + اکوکوئل FMZ (1 در هزار)

                مرحله دوم: سوپرفیوتاپ (۱/۵ در هزار) + فروتالیو (۱/۵ در هزار)                          

                مرحله سوم: دفندر کلسیم (۲ در هزار )

 

  • استفاده از ایمپرو در هنگام محلولپاشی و سمپاشی جهت افزایش کارایی به طور جد توصیه می گردد.
  • توصیه های ارائه شده بر مقدار و زمان مصرف، کلی بوده و برای شرایط خاص هر منطقه و مزرعه باید طبق توصیه کارشناس آن منطقه عمل نمود.

نوشته ها مرتبط