آزمایشات

تاثیر فسفیمکس مس بر درمان بیماری فوزاریوم در گوجه فرنگی

منطقه: فاروج     استان: خراسان شمالی       تاریخ: بهار ۱۳۹۸

مزرعه

  • ۱۰ هکتار سطح زیر کشت گوجه فرنگی

هدف آزمایش

زمان آزمایش

  • پس از ظهور علائم ابتدایی بیماری

نتایج

  • درمان و رفع کامل علائم بیماری
  • جلوگیری از پیشرفت بیماری به برگ های جوان
  • افزایش مقاومت در گیاه

نوشته ها مرتبط