توصیه های کودی

برنامه تغذیه ای هلو و شلیل

  • چالکود

در این مرحله با توجه به آنالیز خاک و میزان عملکرد می توان از کودهای ازته، فسفره، پتاسه، سولفات منگنز، سولفات روی، سولفات آهن، سولفات مس و کود حیوانی استفاده نمود.

  • تورم جوانه ها تا قبل از باز شدن جوانه ها

کود آبیاری: آلبرو ۱۰-۵۰-۱۰ (۱۵-۱۰ کیلوگرم در هکتار)

محلوپاشی: بوتامیسول (۱/۵ در هزار) + تری ست (۱/۵ در هزار)

               یا بوتامیسول (۱/۵ در هزار) + اکوکوئل روی (۱ در هزار) + دفندر بر (۱-۰/۵ در هزار)

  • تشکیل میوه (فندقی شدن)

کود آبیاری: هومی پاورپلاس/نیچرمیک (۱۵-۱۰ لیتر در هکتار) + مستر/گلدن فر (۵۰-۳۰ گرم به ازای هر درخت) + آلبرو ۲۰-۲۰-۲۰ (۱۵-۱۰ کیلوگرم در هکتار) بطور جداگانه.

محلولپاشی: مرحله اول: سیتوگروئر (۰/۵ در هزار) 

                مرحله دوم: اکورمون (۰/۵ در هزار) چند روز بعد از آن دفندر کلسیم (۱-۰/۵ در هزار)

                مرحله سوم: ویتال پاور (۱/۵ در هکتار) + اکوکوئل میکرومیکس (۰/۵ در هزار)    

نکته: استفاده از فسفیمکس (۲ در هزار) برای پیشگیری از بیماری های باکتری و قارچی (لب شتری، انواع سفیدک ها، شانکر و…) توصیه می شود و در صورت بروز بیماری از فسفیمکس مس (۰/۷۵-۰/۵ در هزار) برای درمان بیماری ها استفاده شود.

  • درشت شدن میوه

کود آبیاری: آلبرو ۳۶-۱۲-۱۲ (۱۰-۵ کیلوگرم در هکتار) + اگریسول سولوپتاس (۱۰-۵ کیلوگرم در هکتار)

محلولپاشی: مرحله اول: سوپرفیوتاپ (۱/۵ در هزار) + فروتالیو (۱/۵ در هزار)

                مرحله دوم: دفندر کلسیم (۱-۰/۵ در هزار)

  • قبل از برداشت (رنگ گیری)

کود آبیاری: اگریسول سولوپتاس (۲۰-۱۰ کیلوگرم در هکتار)

محلولپاشی: فروتالیو (۱/۵ در هزار) + دفندر پتاسیم (۱/۵ در هزار)

  • پس از برداشت

کود آبیاری: آلبرو ۱۰-۵۰-۱۰ (۱۰-۸ کیلوگرم در هکتار)

محلولپاشی: بوتامیسول (۱/۵ در هزار) + تری ست (۱/۵ درهزار)

                یا بوتامیسول (۱/۵ در هزار) + اکوکوئل روی (۱ در هزار) +دفندر بر (۱-۰/۵ در هزار)

 

  • در تمام محلولپاشی ها می توان از ایمپروو جهت اصلاح خواص نامطلوب آب محلولپاشی استفاده نمود.
  • توصیه های ارائه شده بر مقدار و زمان مصرف، کلی بوده و برای شرایط خاص هر منطقه و مزرعه باید طبق توصیه کارشناس آن منطقه عمل نمود.