آزمایشات

تاثیر اکورمون و فروتالیو بر افزایش گلدهی در گوجه فرنگی

منطقه: روستا فاروج     استان: خراسان شمالی       تاریخ: تابستان ۱۳۹۷

مزرعه

  • ۳۰ هکتار سطح زیر کشت گوجه فرنگی (مزرعه به آفات تریپس و هلیوتیس و بیماری سفیدک سطحی آلوده است)

هدف آزمایش

زمان آزمایش

  • قبل از گلدهی_تشکیل میوه

نتایج

  • افزایش عملکرد کمی و کیفی میوه
  • افزایش تعداد گل

نوشته ها مرتبط