توصیه های کودی

برنامه تغذیه ای (ملون ها) خربزه، هندوانه و …

  • چندبرگی

کود آبیاری: هومی پاورپلاس/نیچرمیک (۳ لیتر در هکتار)/هومی پاور(۱کیلو/ هکتار) + بیورادیکانت (۲ لیتر در هکتار) + آلبرو ۱۰-۵۰-۱۰ (۱۰-۵ کیلوگرم در هکتار) بطور جداگانه.

محلولپاشی: ویتالیم فورت (۱ در هزار) + فسفیمکس (۱ در هزار)/بست کیور(۰/۷۵ در هزار)

نکته: به منظور پیشگیری از بیماری ها (بوته میری و…) استفاده از فسفیمکس و بست کیور و در صورت بروز علائم و برای درمان بیماری ها استفاده از فسفیمکس مس و بست کیور(۱/۵-۰/۷۵ در هزار)‌ توصیه می شود (۱ در هزار).

نکته: استفاده از فسفیمکس هر ۲۰ روز تکرار شود.                                                                                         

  • رشد رویشی

کود آبیاری: مستر/گلدن فر/آیرون فیکس (۲ کیلوگرم در هکتار) + آلبرو ۲۰-۲۰-۲۰ (۱۰-۵ کیلوگرم در هکتار) بطور جداگانه.

محلولپاشی: ویتال پاور (۱/۵ لیتر در هکتار) + اکوکوئل میکرومیکس (۰/۵ در هزار)

  • قبل از گلدهی

کود آبیاری: هومی پاورپلاس/نیچرمیک (۳ لیتر در هکتار)/هومی پاور(۲-۱کیلو/ هکتار)

محلولپاشی: مرحله اول: سیتوگروئر (۰/۷۵-۰/۵ در هزار)

                مرحله دوم: اکورمون (۰/۴ در هزار) + اکوکوئل FMZ (۱ در هزار)

  • شروع میوه دهی

کود آبیاری: هومی پاورپلاس/نیچرمیک (۳ لیتر در هکتار)/هومی پاور(۱کیلو/ هکتار) + آلبرو ۳۶-۱۲-۱۲ (۱۰-۵ کیلوگرم در هکتار) بطور جداگانه.

محلولپاشی: مرحله اول: فروتالیو (۲-۱/۵ در هزار) + سوپر فیوتاپ (۲-۱/۵ در هزار)

                مرحله دوم: دفندر کلسیم (۲ در هزار) هر ۲۵ روز تکرار شود.

  • بزرگ شدن و رسیدن

کود آبیاری: مرحله اول: آلبرو ۳۶-۱۲-۱۲ (۸-۵ کیلوگرم در هکتار)

               مرحله دوم: اگریسول سولوپتاس (۱۵-۱۰ کیلوگرم در هکتار)

محلولپاشی: فروتالیو (۲-۱/۵ در هزار) + دفندر پتاسیم (۲-۱/۵ در هزار)

 

  • در تمام محلولپاشی ها می توان از ایمپروو جهت اصلاح خواص نامطلوب آب محلولپاشی استفاده نمود.
  • توصیه های ارائه شده بر مقدار و زمان مصرف، کلی بوده و برای شرایط خاص هر منطقه و مزرعه باید طبق توصیه کارشناس آن منطقه عمل نمود.

نوشته ها مرتبط