آزمایشات

تاثیر سوپرفیوتاپ و ماکرومیکس گلد بر افزایش خواص کمی و کیفی در هندوانه

منطقه: نورآباد ممسنی       استان: فارس       تاریخ: اردیبهشت و خرداد ۱۴۰۱

مزرعه

  • ۵۰ هکتار سطح زیرکشت هندوانه

هدف آزمایش

زمان آزمایش

  • مرحله درشت شدن میوه

نتایج

  • یکنواختی و درشت شدن هندوانه ­ها
  • رنگ گیری و افزایش عملکرد میوه
  • افزایش رشد رویشی

 

نوشته ها مرتبط