آزمایشات

تاثیر سیتوگروئر و بوتامیسول بر افزایش خواص کمی و کیفی در هندوانه

منطقه: نورآباد ممسنی     استان: فارس       تاریخ: اردیبهشت و خرداد ۱۴۰۱

مزرعه

  • ۵۰ هکتار سطح زیرکشت هندوانه

هدف آزمایش

زمان آزمایش

  • مراحل ابتدایی تشکیل میوه

نتایج

  • افزایش حجم میوه
  • افزایش رشد رویشی بوته ها
  • یکنواختی و رسیدگی بهتر

 

 

 

 

 

نوشته ها مرتبط