آزمایشات

تاثیر بیورادیکانت بر افزایش حجم ریشه و افزایش حجم غده پیاز

منطقه: شبستر_روستا نظرلو     استان: آذربایجان شرقی       تاریخ: تابستان ۱۳۹۶

مزرعه

  • کشت پیاز

هدف آزمایش

  • تاثیر کود آبیاری بیورادیکانت در افزایش حجم غده پیاز (۳ لیتر در هکتار)

زمان آزمایش

  • ظهور برگ های حقیقی

نتایج

  • رشد بهتر اندام های هوایی
  • افزایش تراکم ریشه
  • افزایش اندازه و وزن غده
  • مقاومت بالاتر به خشکی

نوشته ها مرتبط