آزمایشات

تاثیر محصولات فروغ دشت در پیاز

منطقه: جیرفت     استان: کرمان       تاریخ: بهار ۱۳۹۸

مزرعه

 • ۲۰ هکتار سطح زیر کشت پیاز

هدف آزمایش

 • بررسی تاثیر استفاده از محصولات فروغ دشت
 • آلبرو ۱۰-۵۰-۱۰ (۱۰ کیلو درهکتار) بصورت کود آبیاری
 • آلبرو ۲۰-۲۰-۲۰ (۱۰ کیلو درهکتار) بصورت کود آبیاری
 • بیورادیکانت (۲ لیتر درهکتار) + هومی پاورپلاس (۵ لیتر در هکتار) بصورت کود آبیاری
 • دفندر کلسیم (۲ در هزار) بصورت محلوپاشی

زمان آزمایش

 • از مرحله کاشت تا تشکیل غده

نتایج

 • افزایش حجم و توسعه ریشه ها
 • افزایش رشد رویشی گیاه
 • رفع کامل علائم کمبود عناصر تغذیه ای
 • افزایش مقاومت به بیماری ها و تنش های محیطی

 

نوشته ها مرتبط