آزمایشات

تاثیر ماکرومیکس گلد و سوپرفیوتاپ در مزارع گندم و جو

منطقه: رودبار جنوب     استان: کرمان       تاریخ: بهار ۱۳۹۸

مزرعه

  • ۲۰ هکتار سطح زیر کشت گندم و جو

هدف آزمایش

زمان آزمایش

  • در مرحله رشد رویشی-قبل از شروع خوشه دهی

نتایج

  • افزایش عملکرد گندم از ۳ تا ۴ تن در سال های قبل به ۶ تا ۷ تن
  • افزایش رشد رویشی بوته ها
  • افزایش مقاومت به تنش های محیطی

نوشته ها مرتبط