توصیه های کودی

برنامه تغذیه ای گندم و جو

  • بذرمال

هومی پاور پلاس (۱ لیتر برای ۱۰۰ کیلو بذر) + اکوزینک (۰/۵ لیتر برای ۱۰۰ کیلو بذر) + فسیمکس مس (۰/۴ لیتر برای ۱۰۰ کیلو بذر)

  • قبل از کاشت

کود آبیاری: در این مرحله با توجه به آنالیز خاک و میزان عملکرد می توان از کودهای فسفره، پتاسه و گوگرد استفاده نمود.

  • آبیاری دوم (پس از سبز شدن)

کود آبیاری: هومی پاورپلاس/نیچرمیک (۱۰-۵ لیتر در هکتار)/هومی پاور(۲-۱کیلو/ هکتار) + آلبرو ۱۰-۵۰-۱۰ (۸-۵ کیلوگرم درهکتار )

  • پنجه زنی

کود آبیاری: بیورادیکانت (۳-۲ لیتر در هکتار) + هومی پاور پلاس/نیچرمیک (۱۰-۵ لیتر در هکتار)/هومی پاور(۲-۱کیلو/ هکتار) + آلبرو ۱۰-۵۰-۱۰ (۱۰-۸ کیلوگرم در هکتار)

محلولپاشی: سوپر فیوتاپ (۱/۵ در هزار) + اکوکوئل میکرومیکس (۱-۰/۵ در هزار)

نکته: استفاده از فسفیمکس (۲ در هزار) و بست کیور(۱.۵ در هزار) برای پیشگیری از بیماری ها و در صورت بروز بیماری استفاده از فسفیمکس مس (۱ در هزار) برای درمان بیماری ها توصیه می شود.

  • ساقه دهی

کود آبیاری: هومی پاورپلاس/نیچرمیک (۱۰-۵ لیتر در هکتار)/هومی پاور(۲-۱کیلو/ هکتار) + مستر/گلدن فر/آیرون فیکس (۳-۲ کیلو در هکتار – درصورت کمبود شدید) + آلبرو ۲۰-۲۰-۲۰ (۱۰-۸ کیلوگرم درهکتار)

محلولپاشی: ماکرومیکس گلد (۱/۵ در هزار) + ویتال پاور (۱/۵ لیتر در هکتار)

  • قبل از ظهور خوشه

کود آبیاری: هومی پاور پلاس/نیچرمیک (۱۰-۵ لیتر در هکتار)/هومی پاور(۲-۱کیلو/ هکتار) + آلبرو ۳۶-۱۲-۱۲ (۱۰-۸ کیلوگرم در هکتار)

محلولپاشی: دفندر پتاسیم (۲ در هزار)

  • پرشدن (شیری و خمیری شدن) و رسیدن دانه

کود آبیاری: اگریسول سولوپتاس (۸-۱۰ کیلوگرم)

محلولپاشی: مرحله اول: سوپر فیوتاپ (۲-۱/۵ در هزار) + ماکرومیکس گلد (۲-۱/۵ در هزار)

                مرحله دوم: دفندر منیزیم (۲ در هزار)

 

  • در تمام محلولپاشی ها می توان از ایمپروو جهت اصلاح خواص نامطلوب آب محلولپاشی استفاده نمود.
  • توصیه های ارائه شده بر مقدار و زمان مصرف، کلی بوده و برای شرایط خاص هر منطقه و مزرعه باید طبق توصیه کارشناس آن منطقه عمل نمود.

نوشته ها مرتبط