آزمایشات

تاثیر بیورادیکانت بر افزایش حجم ریشه در پیاز

منطقه: زنجان     استان: زنجان       تاریخ: بهار ۱۳۹۸

مزرعه

  • گلخانه تولید نشاء

هدف آزمایش

زمان آزمایش

  • در مرحله جوانه زنی بذر

نتایج

  • توسعه حجم قابل ملاحظه ریشه در سینی های نشاء

نوشته ها مرتبط