آزمایشات

تاثیر ویتال پاور بر افزایش عملکرد و کیفیت غده ها در پیاز

منطقه: روستا یامچی     استان: زنجان       تاریخ: تابستان ۱۳۹۸

مزرعه

  • ۲ هکتار سطح زیر کشت پیاز

هدف آزمایش

  • بررسی تاثیر کود آبیاری ویتال پاور در پیاز (۳ لیتر در هکتار)

زمان آزمایش

  • مرحله تشکیل غده

نتایج

  • افزایش عملکرد و کیفیت غده ها

نوشته ها مرتبط