آزمایشات

تاثیر ویتال پاور بر افزایش رشد رویشی در پیاز

منطقه: روستا یامچی     استان: زنجان       تاریخ: تابستان ۱۳۹۸

مزرعه

  • ۲ هکتار سطح زیر کشت پیاز

هدف آزمایش

  • بررسی تاثیر محلولپاشی ویتال پاور در پیاز (۱/۵ لیتر در هکتار)

زمان آزمایش

  • مرحله رشد رویشی

نتایج

  • افزایش رشد رویشی
  • افزایش سطح برگ ها

نوشته ها مرتبط