آزمایشات

تاثیر بیورادیکانت بر افزایش حجم ریشه و استحکام ساقه گوجه فرنگی

منطقه: مرودشت_روستا فیروزی     استان: فارس        تاریخ: بهار ۱۳۹۶

گلخانه

  • تولید نشاء گوجه فرنگی

هدف آزمایش

زمان آزمایش

  • ظهور برگ های حقیقی

نتایج

  • رشد بهتر اندام های هوایی
  • افزایش حجم ریشه
  • مقاومت ساقه نشاء
  • استقرار بهتر گیاه در زمین اصلی

 

نوشته ها مرتبط