توصیه های کودی

برنامه تغذیه ای پسته

 • چالکود

با توجه به نیاز درخت در چالکود یا کانال کود می توان از کودهای فسفره، پتاسه، گوگرد، ریزمغذی ها و کود حیوانی استفاده نمود (در صورت پوسیده نبودن کود دامی از اوره استفاده شود).

 • قبل از بیدار شدن درخت (اواسط اسفند)

کود آبیاری: هومی پاورپلاس/نیچرمیک (۱۵-۱۰ لیتر در هکتار)/هومی پاور(۲-۱کیلو/ هکتار) + آلبرو ۱۰-۵۰-۱۰ (۱۵ کیلوگرم درهکتار) + اکوسالت (۱۵-۱۰ لیتر در هکتار) بطور جداگانه.

 • تورم جوانه ها

محلولپاشی: بوتامیسول (۲-۱/۵ در هزار) + تری ست (۲-۱/۵ در هزار)

                یا بوتامیسول (۲-۱/۵ در هزار) + اکوکوئل روی (۱ در هزار) + دفندر بر (۱-۰/۵ در هزار)

نکته: در صورت عدم احتمال سرمازدگی مصرف اکورمون ۰/۵ در هزار توصیه می شود.

 • انتهای گلدهی و تشکیل میوه (ارزنو)

کود آبیاری: هومی پاورپلاس (۱۵-۱۰ لیتر در هکتار)/هومی پاور(۱کیلو/ هکتار) + مستر/گلدن فر (۵۰-۳۰ گرم/درخت)/آیرون فیکس(۹۰-۵۰گرم/درخت) + آلبرو ۲۰-۲۰-۲۰ (۱۵ کیلوگرم/هکتار) بطور جداگانه.

محلولپاشی: دفندر کلسیم (۲ در هزار)

 • رشد میوه (نخودو-سخت شدن پوسته استخوانی)

کود آبیاری: هومی پاورپلاس/نیچرمیک (۱۵-۱۰ لیتر در هکتار)/هومی پاور(۲-۱کیلو/ هکتار) + آلبرو ۳۶-۱۲-۱۲ (۱۵ کیلوگرم/هکتار) + اکوسالت (۱۵-۱۰ لیتر در هکتار)

محلولپاشی: مرحله اول: اکوکوئل FMZ (۰/۵-۱ در هزار) + اکورمون (۰/۵ در هزار) + میکرومیکس (۰/۵ در هزار)

                مرحله دوم: ویتالیم فورت (۱/۵ در هزار) + دفندر کلسیم (۱/۵ در هزار)

نکته: برای پیشگیری از احتمال آفتاب سوختگی، دفندر سیلسیم (۱ در هزار) توصیه می شود.

 • مغز پر کردن

کود آبیاری: هومی پاورپلاس/نیچرمیک (۱۵-۱۰ لیتر در هکتار)/هومی پاور(۲-۱کیلو/ هکتار) + آلبرو ۳۶-۱۲-۱۲ (۱۵ کیلوگرم/هکتار) + اگریسول ( ۲۵-۱۵ کیلوگرم درهکتار) + اکوسالت (۱۰-۱۵ لیتر در هکتار) بطور جداگانه.

محلولپاشی: مرحله اول: فسفیمکس (۱/۵ در هزار) + بوتامیسول (۱ در هزار)

                مرحله دوم: سوپرفیوتاپ (۲ در هزار)

 • قبل از رسیدن

محلولپاشی: سوپرفیوتاپ (۱/۵ در هزار) + ماکرومیکس (۱/۵ در هزار)

 • بعد از برداشت

کود آبیاری: آلبرو ۱۰-۵۰-۱۰ (۱۵ کیلوگرم/هکتار)     

محلولپاشی: بوتامیسول (۲-۱ در هزار) + تری ست (۲-۱/۵ در هزار)

                یا بوتامیسول (۲-۱/۵ در هزار) + اکوکوئل روی (۱ در هزار)

 

 • عنصر بر (B) باید با توجه به مقدار بر موجود در خاک و آب آبیاری استفاده گردد.
 • جهت افزایش مقاوت گیاه، پیشگیری و درمان بیماری ها می ­توان از فسفیمکس و فسفیمکس مس و بست کیور استفاده نمود.
 • استفاده از ایمپرو به منظور افزایش کارایی کود و سم و نیز اصلاح خواص نامطلوب آب در تمامی محلولپاشی ها توصیه می شود.
 • توصیه های ارائه شده بر مقدار و زمان مصرف، کلی بوده و برای شرایط خاص هر منطقه و مزرعه باید طبق توصیه کارشناس آن منطقه عمل نمود.

نوشته ها مرتبط