آزمایشات

تاثیر تری ست بر تشکیل یکنواخت خوشه در پسته

منطقه: فیض آباد     استان: خراسان رضوی       تاریخ: بهار ۱۳۹۹

مزرعه

  • ۲ هکتار سطح زیر کشت پسته (باغ دارای آلودگی نسبی به بیماری گموز و آفت سن پسته است)

هدف آزمایش

  • بررسی محلولپاشی تری ست (۱/۵ در هزار)

زمان آزمایش

  • در مرحله تورم جوانه ها

نتایج

  • تشکیل یکنواخت خوشه
  • کاهش درصد ریزش و پوکی
  • افزایش تشکیل میوه

نوشته ها مرتبط