آزمایشات

تاثیر اکوکوئل FMZ و سوپرفیوتاپ بر بهبود رشد و گلدهی در سیب زمینی

منطقه: داراب     استان: فارس       تاریخ: بهار ۱۳۹۹

مزرعه

  • ۴ هکتار سطح زیر کشت سیب زمینی

هدف آزمایش

زمان آزمایش

  • در مرحله رشد رویشی

نتایج

  • افزایش رشد رویشی
  • افزایش سبزینگی
  • رفع علائم کمبود عناصر غذایی
  •  بهبود گلدهی

نوشته ها مرتبط