گیاهپزشکی

شته ریشه چغندرقند

  • از جمله آفات نوظهور چغندرقند در ایران شته ریشه با نام علمی (Pemphigus fuscicornis) که به شته خاکی نیز معروف است.
  • این آفت بر روی سطح ریشه‌های فرعی مستقر شده و با تغذیه از شیره گیاهی موجب کوتولگی و پژمردگی بوته ­ها می­ شوند و این شرایط باعث قطع ارتباط غده با خاک و پایین آمدن میزان تناژ و عیار قند محصول می­ شود.
  • زمستان­ گذرانی شته ریشه در خاک و بقایای گیاهی و علف­ های هرز صورت می ­گیرد. شرایط آب و هوایی خشک سبب افزایش جمعیت و خسارت بیشتر آفت می­ گردد.
  • تناوب زراعی و آیش زمین، حذف علف­ های هرز، آبیاری منظم، شخم پاییزه پس از برداشت محصول و کشت ارقام مقاوم از جمله اقدامات مدیریتی موثر در کنترل این آفت می ­باشد.

شته ریشه چغندر قند.

Reference

Zarrabi, M. (2007). Effect of sugar beet root aphid, Pemphigus fuscicornis (Homoptera: Pemphigidae), on sugar beet yield and quality in Iran. Pakistan Journal of Biological Sciences: PJBS, ۱۰(۱۹), ۳۴۶۲-۳۴۶۵

Sekulić, R., Čačić, N., Kereši, T., & Stojaković, Ž. (۲۰۰۱). Sugar beet root aphid (Pemphigus fuscicornis Koch.): A return of the almost forgotten pest. Zbornik radova Instituta za ratarstvo i povrtarstvo, (۳۵), ۳۰۷-۳۱۷

نوشته ها مرتبط