آزمایشات

تاثیر ویتال پاور بر افزایش حجم غده و عیار قند در چغندرقند

منطقه: روستا محمدیار     استان: آذربایجان غربی        تاریخ: بهار و تابستان ۱۳۹۶

مزرعه

  • کشت چغندرقند

هدف آزمایش

  • بررسی تاثیر کود آبیاری ویتال پاور در چغندرقند (۲ لیتر در هکتار)

زمان آزمایش

  • ظهور برگ های حقیقی – مرحله تشکیل غده – یک ماه قبل از برداشت

نتایج

  • افزایش رشد رویشی و رشد بهتر اندام های هوایی
  • افزایش عملکرد و حجم غده
  • افزایش عیار قند

نوشته ها مرتبط