توصیه های کودی

برنامه تغذیه ای توت فرنگی

  • آماده سازی زمین

در این مرحله با توجه به آنالیز خاک و میزان عملکرد می توان از کودهای نیتروژن، فسفره، پتاسه، سولفات روی و سولفات مس استفاده نمود.

  • انتقال نشاء

کود آبیاری: هومی پاورپلاس/نیچرمیک (۱۰-۵ لیتر در هکتار)/هومی پاور(۱کیلو/ هکتار) + بیورادیکانت (۳-۲ لیتر در هکتار) + آلبرو ۱۰-۵۰-۱۰ (۱۵-۸ کیلوگرم در هکتار) بطور جداگانه.

محلولپاشی: ویتالیم فورت (۱/۵ در هزار) + اکوکوئل میکرومیکس (۱ در هزار)

نکته: استفاده از فسفیمکس یا بست کیور به منظور پیشگیری از بیماری ها (سفیدک ها، پوسیدگی سیاه ریشه، بوتریتیس (کپک خاکستری) و فسفیمکس مس و بست کیور برای درمان بیماری ها توصیه می شود.

  • رشد رویشی

کود آبیاری: آلبرو ۲۰-۲۰-۲۰ (۱۵-۸ کیلوگرم در هکتار)

محلولپاشی: سوپر فیوتاپ (۲ در هزار) یا ویتال پاور (۱/۵ لیتر در هکتار)

نکته: دفندر سیلسیم (۲-۱ در هزار)  و تکرار آن ۲۰ روز بعد، توصیه می شود.

  • قبل از گلدهی یا ظهور گل آذین

کود آبیاری: مستر/گلدن فر/آیرون فیکس (۳-۲ کیلو در هکتار) + هومی پاورپلاس/نیچرمیک (۱۰-۵ لیتر در هکتار)/هومی پاور(۲-۱کیلو/ هکتار) + اکوسالت (۱۰-۵ لیتر در هکتار) بطور جداگانه.

محلولپاشی: اکورمون (۰/۴ در هزار) + میکرومیکس (۱-۰/۵ در هزار) یا تری ست (۱ در هزار)

  •  تشکیل میوه

کود آبیاری: آلبرو ۳۶-۱۲-۱۲ (۱۰-۵ کیلوگرم در هکتار)

محلولپاشی: مرحله اول: سیتوگروئر (۰/۷۵-۰/۵ در هزار)

                مرحله دوم: دفندر کلسیم (۱ در هزار) + اکوکوئل FMZ (۱ در هزار)

  •  درشت شدن میوه و رسیدگی

کود آبیاری: بیورادیکانت (۳-۲ لیتر در هکتار) + اکوسالت (۱۰-۵ لیتر در هکتار) + اگریسول (۱۵-۱۰ کیلوگرم در هکتار) بطور جداگانه.

محلولپاشی: مرحله اول: فروتالیو (۲-۱/۵ در هزار) + دفندر پتاسیم (۲-۱/۵ در هزار)

                مرحله دوم: دفندر کلسیم (۲ در هزار)

نکته: اکورمون در این مرحله به صورت خاکی یا محلولپاشی توصیه می شود.

  • بعد از برداشت

کود آبیاری: بیورادیکانت (۳-۲ لیتر در هکتار) + هومی پاورپلاس/نیچرمیک (۱۰-۵ لیتر در هکتار)/هومی پاور(۱کیلو/ هکتار)

محلولپاشی: بوتامیسول (۱ در هزار) + تری ست (۱ در هزار)

 

  • در تمام محلولپاشی ها می توان از ایمپروو جهت اصلاح خواص نامطلوب آب محلولپاشی استفاده نمود.
  • توصیه های ارائه شده بر مقدار و زمان مصرف، کلی بوده و برای شرایط خاص هر منطقه و مزرعه باید طبق توصیه کارشناس آن منطقه عمل نمود.