توصیه های کودی

برنامه تغذیه ای انگور

  • چالکود

در این مرحله با توجه به آنالیز خاک و میزان عملکرد می توان از کودهای حیوانی، گوگرد، فسفر و روی استفاده نمود.

  • تورم جوانه

محلولپاشی: بوتامیسول (۱/۵ در هزار) + تری ست (۱/۵ در هزار)

                یا بوتامیسول (۱/۵ در هزار) + دفندر بر (ا در هزار) + اکوکوئل روی (۱ در هزار)

  • رشد رویشی

کود آبیاری: هومی پاور پلاس/نیچرمیک (۵ لیتر در هکتار)/هومی پاور(۱کیلو/ هکتار) + آلبرو ۲۰-۲۰-۲۰ (۱۰-۵ کیلوگرم در هکتار) بطور جداگانه

محلولپاشی: مرحله اول: ویتال پاور (۱/۵ لیتر در هکتار) + اکوکوئل FMZ (۱ در هزار)

                مرحله دوم: ویتالیم فورت (۱/۵ در هزار) + دفندر بر (۱ در هزار) + اکوکوئل میکرومیکس (۱-۰/۵ در هزار)

  • تشکیل حبه:

در این مرحله با توجه به آنالیز خاک می توان از اگریسول ۵۱-۰-۰ استفاده نمود.

کود آبیاری: بیورادیکانت (۳-۲ لیتر در هکتار)

محلولپاشی: مرحله اول: سیتوگروئر (۰/۵ در هزار)

                مرحله دوم: اکورمون (۰/۵ در هزار) + اکوکوئل FMZ (۱ در هزار)

                مرحله سوم: دفندر کلسیم (۲ در هزار)

  • درشت شدن حبه

در این مرحله با توجه به آنالیز خاک  می توان از اگریسول ۵۱-۰-۰ استفاده نمود.

محلولپاشی: مرحله اول: فروتالیو (۱/۵ در هزار) + ماکرومیکس گلد (۱/۵ در هزار)

                مرحله دوم: دفندر منیزیم (۲ در هزار)

  • رنگ گیری حبه

محلولپاشی: مرحله اول: فروتالیو (۲ در هزار) + دفندر پتاسیم (۲ در هزار)

                مرحله دوم: دفندر کلسیم (۲ در هزار)

  • بعد از برداشت

در این مرحله با توجه به آنالیز خاک می توان از کودهای ازته استفاده نمود.

محلولپاشی: بوتامیسول (۱/۵ در هزار) + تری ست (۱/۵ در هزار)

                یا دفندر بر (ا در هزار) + اکوکوئل روی (۱ در هزار) + بوتامیسول (۱/۵ در هزار)

 

  • به منظور بالا بردن توان گیاه و پیشگیری از بیماری هایی همچون پوسیدگی خاکستری و سفیدک ها می توان از فسفیمکس و بست کیور استفاده نمود و برای درمان بیماری هم استفاده از کود-سم فسفیمکس مس و بست کیور توصیه می شود.
  • در تمام محلولپاشی ها می توان از ایمپروو جهت اصلاح خواص نامطلوب آب محلولپاشی استفاده نمود.
  • از دفندر بر با توجه به میزان عنصر بر (B) موجود در خاک استفاده گردد.

نوشته ها مرتبط