آزمایشات

تاثیر سیتوگروئر بر افزایش سایز و کیفیت میوه در لیمو ترش

منطقه: دزفول-شمس آباد     استان: خوزستان       تاریخ: مرداد ۱۴۰۱

باغ

  • باغ مرکبات

هدف آزمایش

زمان آزمایش

  • در زمان فندقی بودن میوه ها

نتایج

  • افزایش حجم میوه و کیفیت محصول
  • یکنواختی و رسیدگی بهتر