آزمایشات

تاثیر محصولات فروغ دشت در لوبیا سبز

منطقه: اقلید_روستا حسن آباد      استان: فارس       تاریخ: بهار ۱۳۹۶

مزرعه

  • لوبیا سبز

هدف آزمایش

زمان آزمایش

  • از زمان انتقال نشاء – قبل از گلدهی – تشکیل میوه

نتایج

  •  افزایش حجم ریشه و افزایش گلدهی
  • رفع کمبود علائم در گیاه نسبت به کشت سال های قبل در مزرعه
  • کشیده تر شدن غلاف های لوبیا
  • افزایش عملکرد محصول