توصیه های کودی

برنامه تغذیه ای پنبه

  • کاشت

در این مرحله با توجه به آنالیز خاک می توان از کودهای فسفره، پتاسه، کود حیوانی، گوگرد به همراه باکتری تیوباسیلوس استفاده نمود.

  • ظهور برگ حقیقی

کود آبیاری: مرحله اول: هومی پاورپلاس/نیچرمیک (۱۰-۵ لیتر در هکتار)/ هومی پاور(۱کیلو/ هکتار)+ مستر/گلدن فر/آیرون فیکس (۲ کیلو در هکتار)

                مرحله دوم: بیورادیکانت (۲ لیتر در هکتار)

  • ۴ برگی

کود آبیاری: آلبرو ۲۰-۲۰-۲۰ (۸-۵ کیلوگرم در هکتار)

محلولپاشی: سوپر فیوتاپ (۱/۵ در هزار) + اکوکوئل میکرومیکس (۰/۵ در هزار)

  • ظهور غنچه

کود آبیاری: هومی پاورپلاس/نیچرمیک (۱۰-۵ لیتر در هکتار)/هومی پاور(۱کیلو/ هکتار)

محلولپاشی: اکورمون (۰/۵ در هزار) + اکوکوئل FMZ (1 در هزار)

  • تشکیل غوزه:

محلولپاشی: مرحله اول: سیتوگروئر (۰/۵ در هزار)

                مرحله دوم: دفندر کلسیم (۲ در هزار)

  • کامل شدن غوزه

کود آبیاری: مرحله اول: آلبرو ۳۶-۱۲-۱۲ (۸-۵ کیلوگرم در هکتار)

                مرحله دوم: اگریسول سولوپتاس (۸-۵ کیلوگرم در هکتار)

محلولپاشی: مرحله اول: ویتال پاور (۱/۵ لیتر در هکتار) + ماکرومیکس گلد (۱ در هزار) + دفندر بر (۰/۵ در هزار)

                مرحله دوم: دفندر کلسیم (۱/۵ در هزار) + دفندر پتاسیم (۱/۵ در هزار)

 

  • به منظور بالا بردن توان گیاه و پیشگیری از بیماری ها می توان از فسفیمکس  یا بست کیور استفاده نمود.
  • عنصر بر (B) می بایست با توجه به مقدار بر موجود با انجام آنالیز در خاک و آب آبیاری استفاده گردد.
  • در تمام محلولپاشی ها می توان از ایمپروو جهت اصلاح خواص نامطلوب آب محلولپاشی استفاده نمود.