آزمایشات

تاثیر سیتوگروئر بر افزایش سایز و وزن گیری محصول در سیب

منطقه: جابان- دماوند        استان: تهران        تاریخ: بهار ۱۳۹۶

هدف آزمایش

زمان آزمایش

  • در زمان فندقی شدن میوه جهت افزایش رشد رویشی و درشت شدن میوه. 

نتایج

  • افزایش رشد رویشی
  • افزایش وزن میوه
  • درشت شدن میوه
  • افزایش عملکرد محصول

نوشته ها مرتبط