گیاهپزشکی

کرم طوقه بر (اگروتیس)

  • کرم­ های طوقه بر­ از جمله آفات مهمی هستند که به خصوص در ابتدای فصل می­ توانند خسارت شدیدی به بوته­ های جوان تازه کشت شده چغندرقند وارد کرده و گاها کشاورزان را مجبور به واکاری ­نمایند.
  • کرم ­های طوقه بر اغلب شامل چندین گونه از جنس اگروتیس هستند که مهم ­ترین آن با نام علمی (Agrotis segetum) شب پره ­ای است با بال­ های جلویی روشن تا تیره و روی هر بال با سه لکه مثلثی، گرد و لوبیایی شکل منقوش شده است.
  • لاروهای طوقه بر از قاعده دمبرگ ­ها و ناحیه طوقه تغذیه کرده که بدنبال آن منجر به قطع ارتباط ریشه با اندام هوایی و در نهایت خشکیدگی بوته­ ها می­ شود. حفرات و زخم‌های ایجاد شده مکان مناسبی برای شروع سایر پاتوژن ­های چغندر خواهد بود. آلودگی در سطح مزرعه به صورت کچلی و خالی ماندن قسمت­ هایی از مزرعه دیده می­ شود.
  • زمستان­ گذرانی آفت توسط لاروهای سنین آخر در خاک انجام می ­گیرد.
  • برای مدیریت آفت اقداماتی نظیر کشت زود هنگام بوته­ ها، تنظیم صحیح آبیاری، شخم قبل از کاشت، آیش زمین، نصب تله­ های فرومونی و در نهایت استفاده از سموم شیمیایی می ­تواند در کنترل شرایط موثر واقع شود.

لارو و پروانه کامل Agrotis segetum.

Reference

Bocianowski, J., Wielkopolan, B., & Jakubowska, M. (2022). AMMI Analysis of the Effects of Different Insecticidal Treatments against Agrotis spp. on the Technological Yield from Sugar Beet. Agriculture, ۱۲(۲), ۱۵۷