توصیه های کودی

برنامه تغذیه‌ای مرکبات

 • چالکود

در این مرحله با توجه به آنالیز خاک می توان از کودهای نیتروژنه، فسفره ، پتاسه ، سولفات منیزیم، سولفات روی، کودحیوانی وگوگرد(به همراه باکتری) استفاده نمود.

 • تورم جوانه

کودآبیاری: مستر/گلدن فر(۵۰گرم برای هر درخت)/ هومی پاور(۱کیلو/ هکتار)

محلولپاشی: بوتامیسول (۱ در هزار) + تری ست(۱.۵-۱درهزار)

یا بوتامیسول(۱.۵درهزار)+دفندربر(۱-۰.۵ درهزار)+اکوکوئل روی(۱درهزار)

 • پایان گلدهی

کودآبیاری: مستر/گلدن فر(۵۰ گرم برای هر درخت)/ آیرون فیکس (۱۰۰-۸۰ گرم برای هر درخت)

در این مرحله با توجه به آنالیز خاک می توان از کودهای ازته استفاده نمود.

محلولپاشی:  مرحله اول: سیتوگروئر ( ۱-۰.۵ در هزار)

                     مرحله دوم:  اکورمون(۰.۵ در هزار)+ میکرومیکس (۰.۵ درهزار)

 • فندقی شدن

کودآبیاری: هومی پاورپلاس / نیچرمیک (۱۰- ۵لیتر در هکتار)/ هومی پاور(۱کیلو/ هکتار)

در این مرحله با توجه به آنالیز خاک و نیاز گیاه می توان از کودهای آلبرو ۲۰-۲۰-۲۰ و اگریسول ۵۱-۰-۰استفاده نمود.

محلولپاشی: مرحله اول: دفندرکلسیم(۲-۱ درهزار) + دفندرپتاسیم(۱.۵ درهزار)

نکته: به منظور پیشگیری از بیماری­های قارچی و باکتریایی استفاده  از فسفیمکس/ بست کیور و برای درمان آن از فسیمکس مس/ بست کیور استفاده شود.

 • درشت شدن میوه

کودآبیاری: دراین مرحله با توجه به آنالیز خاک و نیاز گیاه می توان از کودهای ازته و اگریسول۵۱-۰-۰ استفاده نمود.

محلولپاشی: مرحله اول: فروتالیو (۱.۵ در هزار)+ سوپرفیوتاپ(۱.۵در هزار)

                  مرحله دوم:دفندر منیزیم (۱.۵-۱در هزار) + میکرومیکس (۱-۰.۵در هزار)

 • رنگ گیری و رسیدن

محلولپاشی: مرحله اول: فروتالیو (۱.۵ در هزار)+ سوپرفیوتاپ(۱.۵ در هزار)

                  مرحله دوم: دفندرکلسیم(۲-۱ درهزار) + دفندرپتاسیم(۱.۵ درهزار)

 • در مناطق جنوبی می توان در این مرحله کود آهن استفاده نمود.
 • بعد از برداشت

محلولپاشی: مرحله اول: تری ست(۱.۵-۱درهزار)

            مرحله دوم:  دفندرمس(۱.۵-۱ در هزار)

           مرحله سوم: فسفیمکس (۲ درهزار)

 

 • درمناطق جنوبی می توان به جای میکرومیکس از کود FMZ که فاقد بر می باشد استفاده نمود.
 • از دفندر بر با توجه به میزان بر موجود در خاک استفاده گردد.
 • در تمام محلولپاشی ها از ایمپروو جهت اصلاح خواص نامطلوب آب محلولپاشی استفاده شود.
 • توصیه های ارائه شده بر مقدار و زمان مصرف، کلی بوده و برای شرایط خاص هر منطقه و مزرعه بایستی طبق توصیه کارشناس آن منطقه عمل نمود.