توصیه های کودی

برنامه تغذیه‌ای ذرت

برنامه تغذیه‌ای و توصیه کودی ذرت

  • بذرمال

هومی پاورپلاس / نیچرمیک(۱لیتر/۵۰کیلو بذر) + اکوزینک(۰.۵لیتر/۵۰کیلو بذر)

  • قبل کاشت

کودآبیاری: در این مرحله با توجه به آنالیز خاک و میزان عملکرد می‌توان از کودهای فسفره،پتاسه، سولفات روی، سولفات مس، اسید بوریک وگوگرد استفاده نمود.

  • دوبرگی

کودآبیاری: بیورادیکانت(۳-۲ لیتر در هکتار)

در این مرحله با توجه به آنالیز خاک و میزان عملکرد می‌توان از کودازته،فسفره(محلول در آب استفاده نمود.

  • ۴-۶ برگی

کودآبیاری: هومی پاورپلاس/ نیچرمیک(۱۰-۵ لیتر در هکتار)/هومی پاور(۲ کیلوگرم در هکتار)

در این مرحله با توجه به آنالیز خاک و میزان عملکرد می توان از کود ازته استفاده نمود.

محلولپاشی: ویتالیم فورت(۲-۱.۵درهزار)+ میکرومیکس(۱در هزار)

سوپر فیوتاپ (۲درهزار) + ماکرومیکس گلد (۲درهزار)

  • ۱۰برگی

کودآبیاری: مستر / گلدن فر (۳-۲ کیلو در هکتار)/آیرون فیکس(۳-۲ کیلوگرم در هکتار)

در این مرحله با توجه به آنالیز خاک و میزان عملکرد می‌توان از کود ازته استفاده نمود.

محلولپاشی: دفندر پتاسیم(۲درهزار)+ میکرومیکس(۱در هزار)

  • گل آذین نر(تاسل)

کودآبیاری: هومی پاورپلاس/ نیچرمیک(۱۰-۵ لیتر در هکتار)/ هومی پاور(۲ کیلوگرم در هکتار)

 در این مرحله با توجه به آنالیز خاک و میزان عملکرد می توان از کود ازته و پتاسه استفاده نمود.

محلولپاشی: دفندر پتاسیم(۲درهزار)  

  • گل آذین ماده( بلال)

کودآبیاری: در این مرحله با توجه به آنالیز خاک و میزان عملکرد می‌توان از کود پتاسه (محلول در آب)استفاده نمود.

محلولپاشی: ماکرومیکس گلد (۲درهزار)

  • شیری و خمیری شدن

کودآبیاری: در این مرحله با توجه به آنالیز خاک و میزان عملکرد می‌توان از کودپتاسه (محلول در آب)استفاده نمود.

محلولپاشی: سوپرفیوتاپ (۲درهزار)+ ماکرومیکس گلد(۲درهزار)

               دفندر پتاسیم(۲درهزار) + دفندرمنیزیم(۲درهزار)

  • جهت بالا بردن مقاومت داخلی گیاه و پیشگیری از بیماریها می‌توان از فسفیمکس و بست کیور و برای درمان بیماریها در مراحل اول از فسفیمکس مس استفاده نمود.
  • جهت اصلاح آب می‌توان ایمپروو استفاده نمود.