آزمایشات

تاثیر کود اسید آمینه بوتامیسول بر تنش سرما در مزرعه گوجه فرنگی

محل آزمایش

 • استان: فارس
 • شهرستان: کازرون
 • منطقه: نارون نرگس زار
 • هدف آزمایش(مرحله اول): بررسی تاثیر کود اسید آمینه بوتامیسول بر تنش اختلاف دمای شبانه روز و سرمای بهار

مزرعه 

 • مزرعه گوجه فرنگی
 • نوع رقم: گوجه فرنگی بدرو
 • زمان انجام آزمون: اواخر دوره رویشی و ابتدای گلدهی

وضعیت عمومی مزرعه از نظر آفات بیماری کمبود ها

شرح آزمایش

 • کود مورد آزمایش: کود اسید آمینه بوتامیسول
 • استفاده از کود اسیدآمینه بوتامیسول فیوچر اکو شرکت فروغ دشت به میزان ۱ کیلوگرم در ۴۰۰ لیتر آب(دز مصرف عمومی ۲ کیلوگرم در هکتار) به صورت محلولپاشی روی بوته های گوجه فرنگی.
 • سطح آزمایش(مرحله اول): ۱۰ هکتار
 • زمان آزمایش: ۲۴ فروردین ۱۴۰۲
 • هدف آزمایش: بررسی تاثیر کود اسید آمینه بوتامیسول بر تنش اختلاف دما و سرمای بهاره

تاریخ بررسی نتایج

 • تاریخ بررسی نتایج: زمان مشاهده نتیجه آزمایش ۲۸ فروردین ۱۴۰۲

نتیجه گیری

 • استفاده از کود اسیدآمینه بوتامیسول فیوچر اکو شرکت فروغ دشت به میزان ۱ کیلوگرم در ۴۰۰ لیتر آب(دز مصرف عمومی ۲ کیلوگرم در هکتار) به صورت محلولپاشی روی بوته های گوجه فرنگی.
 • مورد تست بررسی تاثیر بر مقاومت بوته ها نسبت به تنش سرمایی در اوایل بهار
 • نتایج مشاهده شده نشان داد کود اسیدآمینه بوتامیسول تاثیر بسیار خوبی در افزایش مقاومت نسبت به تنش سرما و اختلاف دمای شبانه روز داشته است.
 • همچنین نسبت به افزایش مقاومت به بیماری لکه موجی در مراحل ابتدایی هم تاثیر خوبی داشته است.
 • علاوه بر این سبب تحریک رشد رویشی، افزایش شادابی و سبزینگی بوته ها هم شد.