توصیه های کودی

برنامه تغذیه‌ای گردو

برنامه توصیه کودی گردو

  • چالکود یا کانال کود

با توجه به نیاز درخت در چالکود یا کانال کود میتوان ازکودهای ازته،  فسفر، پتاسه، سولفات آهن، سولفات روی، سولفات منیزیم، گوگرد همراه کود حیوانی استفاده نمود.

  • تورم جوانه ها

محلولپاشی : بوتامیسول (۱.۵ در هزار) + تری ست(۱.۵در هزار)

یا بوتامیسول(۱.۵درهزار)+دفندربر(۰.۵ تا ۱ درهزار)+اکوکوئل روی(۱ در هزار)

  کودآبیاری: هومی پاورپلاس/ نیچرمیک( ۱۰-۵لیتردر هکتار)/هومی پاور(۲-۱ کیلوگرم درهکتار) +آلبرو-۱۰-۵۰- ۱۰ (۱۵-۱۰کیلوگرم در هکتار)

 

  • پایان گلدهی (تشکیل میوه)

محلولپاشی:  مرحله اول:  اکورمون (۰.۵ درهزار) + میکرومیکس(۱در هزار)

                     مرحله دوم: دفندر کلسیم (۲در هزار)

کودآبیاری: مستر/گلدن فر(۳۰-۵۰گرم برای هر درخت)/آیرون فیکس(۸۰ گرم برای هر درخت) + آلبرو ۲۰-۲۰-۲۰( ۱۰-۱۵ کیلوگرم در هکتار)

نکته: برای پیشگیری از بیماری ها در اردیبهشت ماه فسفیمکس یا بست کیور توصیه می شود. در صورت ابتلا به بیماریها دوبار محلولپاشی فسفیمکس مس به فاصله یک هفته انجام شود.

 

  • رشد میوه

محلولپاشی:  مرحله اول: دفندرکلسیم(۱.۵ درهزار)+ FMZ(۱.۵ درهزار)

                        مرحله دوم: سوپرفیوتاپ(۱.۵ درهزار) + دفندر پتاسیم(۱.۵ درهزار)

کودآبیاری: آلبرو ۳۶-۱۲-۱۲ ( ۵-۱۰ کیلوگرم در هکتار) + هومی پاورپلاس/ نیچرمیک( ۱۰-۵لیتر در هکتار)/ هومی پاور(۲-۱ کیلوگرم درهکتار)

 

  • مغز پر شدن

محلولپاشی:  فسفیمکس(۱.۵درهزار) + بوتامیسول(۱درهزار)

کودآبیاری: آلبرو ۳۶-۱۲-۱۲ ( ۵-۱۰ کیلوگرم در هکتار) + اگریسول سولوپتاس ( ۵-۱۰ کیلوگرم در هکتار)

 

  • بعد از برداشت

محلولپاشی: بوتامیسول ( ۱.۵ در هزار) +تری ست(۱.۵رهزار)

یا بوتامیسول(۱.۵ در هزار )+دفندربر(۰.۵ تا ۱ درهزار)+اکوکوئل روی(۱درهزار)

کودآبیاری:   ۱۰-۵۰-۱۰( ۱۰-۸کیلوگرم در هکتار)

 

  • در تمام محلولپاشی ها از ایمپروو جهت اصلاح خواص نامطلوب آب محلولپاشی استفاده شود.
  • برنامه تغذیهای ارایه شده، مقدار و زمان مصرف کودها، یک توصیه کلی بوده و برای شرایط خاص هر منطقه و مزرعه بایستی طبق توصیه کارشناس محل عمل نمود.

نوشته ها مرتبط