توصیه های کودی

برنامه تغذیه‌ای چغندر قند

  • قبل کشت

در در این مرحله با توجه به آنالیز خاک و میزان عملکرد می توان از کودهای فسفره، پتاسه و گوگرد، کود حیوانی استفاده نمود. استفاده از کودهای نیتروژن در این مرحله توصیه نمی‌شود.

  • جوانه زنی تا استقرار بوته(مرحله ۴برگی)

کودآبیاری: بیورادیکانت(۳-۲ لیتردرهکتار) + هومی پاورپلاس( ۱۵-۱۰ لیتر در هکتار)/هومی پاور(۲-۱ لیتر/هکتار)

در این مرحله با توجه به آنالیز خاک و میزان عملکرد می‌توان از کودهای ازته وفسفره (محلول در آب) استفاده نمو‌د.

محلولپاشی: ویتال پاور(۱.۵ درهکتار) + ماکرومیکس گلد(۱در هزار)

  • ۱۲-۱۰ برگی

کودآبیاری: مستر/گلدن فر( ۱۰-۵ کیلوگرم در هکتار)/آیرون فیکس(۳-۲ کیلوگرم/هکتار) +هومی پاورپلاس/نیچرمیک( ۱۵-۱۰ لیتر در هکتار)/ هومی پاور(۲-۱ کیلوگرم/هکتار)

در در این مرحله با توجه به آنالیز خاک و میزان عملکرد می‌توان از کودهای ازته و پتاسه (محلول درآب)

استفاده نمود‌

محلولپاشی: ویتال پاور(۱.۵ درهکتار) + دفندر بر( ۱درهزار) + اکوکوئل میکرومیکس( ۱ درهزار)

  • ۱۸-۱۶ برگی

کودآبیاری: هومی پاورپلاس/نیچرمیک(۱۵-۱۰ لیتر در هکتار)/هومی پاور(۲ کیلوگرم/هکتار)

محلولپاشی: ویتال پاور(۱.۵ هکتار) + دفندر بر( ۱درهزار) +سوپر فیوتاپ( ۲درهزار)

  • درشت شدن غده

کودآبیاری:  بیورادیکانت(۳-۲ لیتردرهکتار)

در در این مرحله با توجه به آنالیز خاک و میزان عملکرد می‌توان از کودهای پتاسه (محلول در آب) استفاده نمود

محلولپاشی: ویتال پاور(۱.۵ لیتر در هکتار) + دفندر بر(۱ لیتر در هزار) + دفندرپتاسیم(۲ لیتر در هزار)

 

  • جهت بالا بردن توان داخلی گیاه و پیشگیری از بیماریها می‌توان از فسفیمکس/ بست کیور استفاده نمود.
  • در محلولپاشی ها به مقدار بر موجود در خاک و آب توجه شود.
  • توصیه های ارائه شده بر مقدار و زمان مصرف، کلی بوده و برای شرایط خاص هر منطقه و مزرعه بایستی طبق توصیه کارشناس آن منطقه عمل نمود.
  • در تمام محلولپاشی ها از ایمپروو جهت اصلاح خواص نامطلوب آب محلولپاشی استفاده شود.
  • توصیه های ارائه شده بر مقدار و زمان مصرف، کلی بوده و برای شرایط خاص هر منطقه و مزرعه بایستی طبق توصیه کارشناس آن منطقه عمل نمود.