توصیه های کودی

برنامه تغذیه‌ای پیاز

  • قبل کاشت:

در این مرحله با توجه به آنالیز خاک می‌توان از کودهای فسفره، پتاسه و کودحیوانی استفاده نمود.

  • قبل از انتقال نشاء به زمین اصلی:

کودآبیاری: بیورادیکانت(۲در هزار) ( در صورت استفاده از سینی نشا)

  • بعد از انتقال نشاء به زمین اصلی:

کودآبیاری: مرحله اول: هومی پاور پلاس/ نیچرمیک( ۴ لیتر در هکتار)/ هومی پاور(۱ کیلوگرم در هکتار)

مرحله دوم: آلبرو۱۰-۵۰-۱۰(۱۰-۸ کیلوگرم درهکتار)

محلولپاشی:   مرحله اول: دفندرسیلسیم: (۲-۱.۵درهزار)

نکته:(دفندر سیلسیم به منظور مقاوم سازی گیاه در مقابل تریپس و حشرات دیگر توصیه می‌شود).

مرحله دوم: فسفیمکس (۲ لیتر درهزار)/ بست کیور(۱ لیتر در هزار) تکرار شود.

نکته: (به منظورجلوگیری از بیماریهای قارچی(ریشه سرخی، بوته میری، پوسیدگی ریشه ، پوسیدگی خاکستری و سفیدکها) و باکتریایی(لهیدگی باکتریایی پیاز)  استفاده از فسیمکس به صورت تکرار توصیه می‌شود. در صورت بروز بیماری از فسفیمکس مس برای درمان توصیه می‌شود.

  • چندین برگی:

کودآبیاری: مرحله اول: بیورادیکانت(۳-۲ لیتر در هکتار) +مستر/گلدن فر( ۱.۵کیلو در هکتار)/آیرون فیکس(۱.۵ کیلوگرم در هکتار)

مرحله دوم:آلبرو۲۰-۲۰-۲۰ (۱۰-۸ کیلوگرم درهکتار)

نکته: در این مرحله تا قبل از گلدهی می توان سولفات منیزیم استفاده کرد.

محلولپاشی:اکورمون(۰.۵ درهزار)

  • تشکیل و درشت شدن غده:

کود آبیاری: مرحله اول: بیورادیکانت( ۳-۲ لیتر در هکتار)+ مستر/گلدن فر( ۱.۵ کیلو در هکتار)/ آیرون فیکس(۱.۵ کیلوگرم در هکتار)

                 مرحله دوم:آلبرو۳۶-۱۲-۱۲(۱۰-۸ کیلوگرم درهکتار)

                مرحله سوم: اگریسول سولوپتاس(۲۰-۱۰ کیلوگرم درهکتار)

محلولپاشی: مرحله اول: اکورمون( ۰.۵ درهزار)

مرحله دوم:فسفیمکس مس (۱ درهزار)

نکته: کودهای آلبرو NPK به صورت محلولپاشی نیز قابل استفاده می‌باشد.

نکته: استفاده از فسفیمکس باعث سفت شدن پوسته پیاز شده و از نفوذ کرم به داخل پیاز جلوگیری می‌کند.

  • توصیه های ارائه شده بر مقدار و زمان مصرف، کلی بوده و برای شرایط خاص هر منطقه و مزرعه بایستی طبق توصیه کارشناس آن منطقه عمل نمود.
  • در تمام محلولپاشی ها می توان از ایمپروو جهت اصلاح خواص نامطلوب آب محلولپاشی استفاده نمود.