آزمایشات

بررسی تاثیر کود اکوکوئل FMZ بر رفع زردی برگ درختان هلو

محل آزمایش

 • شهرستان کوار
 • استان فارس
 • نام کشاورز : آقای مرادی

اطلاعات باغ یا مزرعه

 • نوع خاک( سنگین- متوسط- سبک): بافت متوسط تا سنگین
 • نوع باغ یا مزرعه: باغ هلو
 • سن درخت: ۱۰ تا ۱۵ ساله

وضعیت عمومی باغ یا مزرعه

 • کمبود: کمبود شدید آهن و روی

 

شرح آزمایش

 • کود مورد آزمایش(مرحله اول): کود اکوکوئل آهن+منگنز+روی
 • سطح آزمایش(مرحله اول):۱ هکتار
 • زمان آزمایش(مرحله اول): محلولپاشی در تاریخ۱۵ فروردین ماه ۱۴۰۲
 • هدف آزمایش(مرحله اول): بررسی تاثیر کود اکوکوئل آهن+منگنز+روی بر روی درختان دارای کمبود شدید و زردی برگ
 • تاریخ گرفتن عکس: ۳۰ فروردین ۱۴۰۲

عکس شاهد: درختان قبل از محلولپاشی و درختان محلولپاشی نشد

عکس درختان بعد از انجام محلولپاشی با کود اکوکوئل FMZ

نتیجه گیری

در درختان هلو با علائم کمبود شدید آهن و روی از کود اکوکوئل FMZ به صورت محلول پاشی با غلظت ۲ کیلوگرم در هزار لیتر آب در ۱۵ فروردین ماه ۱۴۰۲ استفاده شد.

نتیجه ۲ هفته بعد به صورت سبز شدن برگها، شادابی، بهبود رشد رویشی و میوه های عالی دیده شد.