تاثیر فسفیمکس مس بر درمان بیماری شانکر و آتشک

https://t.me/foroghedasht آدرس کانال فروغ دشت