تاثیر کود های بوتامیسول و اکورمون بر باغات چترود

بررسی اثر محلول­پاشی اکورمون و بوتامیسول در باغات پسته سیرجان بنیاد (چترود)

   دانلود : pistachio_-_bota-ecormo.pdf           حجم فایل 1262 KB