ترکیب بوتامیسول و اکورمون بر رشد رویشی و زایشی هلو

بررسی اثر ترکیب بوتامیسول و اکورمون روی عملکرد رویشی و زایشی درختان هلو