تاثیر اکورمون و بوتامیسول بر کاهش ریزش سیب

بررسی اثر کود های اکورمون و بوتامیسول بر کاهش ریزش میوه باغات سیب،شهرستان چناران