تاثیر ایمپروو بر افزایش راندمان سمپاشی

بررسی اثر ایمپروو در افزایش کارایی سم­پاشی باغات پسته در شهرستان کرمان (حوض دق)