ترکیبات مقاوم کننده


 ترکیبات مقاوم کننده
فسفسمکس 30-20 /فسفیمکس مس